REGULAMINY

SZANOWNY RODZICU/OPIEKUNIE PRZED WEJŚCIEM NA SALĘ ZABAW MASKOTKOLANDIA PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASADAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W NASZEJ PLACÓWCE.

REGULAMIN SALI ZABAW MASKOTKOLANDIA, Chrzanów ul. Kroczymiech 40

 1. Sala Zabaw Maskotkolandia jest miejscem zabaw dla dzieci od 1-go do 10-go roku życia, których wzrost nie przekracza 120 cm.
 2. Opiekunowie wchodzą do Sali Zabaw na podstawie biletu wykupionego dla dziecka (maksymalnie dwoje opiekunów do jednego dziecka).
 3. Opiekunowie dziecka opłacając wstęp do Sali Zabaw, godzą się jednocześnie na zachowanie obowiązującego regulaminu.
 4. Kartę magnetyczną na podstawie, której naliczany jest czas pobytu dziecka należy zwrócić pod koniec zabawy. Za zgubienie karty magnetycznej zostanie naliczona opłata 50 zł.
 5. Opiekun sam kontroluje czas zabawy dziecka, za przekroczenie czasu zostanie naliczona dodatkowa opłata zgodna z cennikiem w Sali Zabaw.
 6. Przed wejściem do Sali Zabaw, zarówno dzieci jak i rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do ściągnięcia butów i pozostawienia odzieży wierzchniej w szatni.
 7. Ze względów higienicznych w Sali Zabaw nie wolno chodzić na bosaka. Zarówno dzieci jak i dorośli muszą pozostać w skarpetkach.
 8. Na konstrukcjach mogą przebywać tylko dzieci.
 9. Nie wolno pozostawić dziecka samego w Sali Zabaw.
 10. Dzieci wchodzą do Sali Zabaw tylko pod nadzorem pełnoletniego opiekuna i w trakcie zabawy pozostają pod jego ścisłą opieką. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za cały okres przebywania dziecka w Sali Zabaw.
 11. Rodzice/ opiekunowie są zobowiązani do pomocy dzieciom młodszym np. toalecie. Obsługa nie bierze odpowiedzialności za pomoc w czynnościach higienicznych.
 12. Opiekunowie zobowiązani są do pilnowania swojego dziecka podczas zabawy, aby uniknąć zachowań niebezpiecznych np. wspinanie po siatce lub elementach do tego nie przeznaczonych. Animatorzy jedynie pomagają opiekunom w pilnowaniu dzieci.
 13. Dzieci, które nagminnie łamią zasady bezpieczeństwa, a ich rodzice nie zwracają na to uwagi mogą zostać wyproszone z Sali Zabaw.
 14. Nie wolno wnosić swojego jedzenia i picia. Wyjątek stanowią napoje w butelkach ze smoczkiem dla niemowlaków.
 15. Na terenie Sali Zabaw nie wolno przemieszczać się z napojami oraz jedzeniem. Prosimy o konsumpcje jedynie w strefie kawiarnianej.
 16. Na czas zabawy opiekunowie dzieci są zobowiązani do ściągnięcia dziecku: okularów, zegarka, łańcuszków i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla bawiących się dzieci.
 17. Na terenie Sali Zabaw obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu (w tym papierosów elektronicznych) oraz spożywania napojów alkoholowych. Zabrania się również wprowadzania zwierząt.
 18. Na terenie Sali Zabaw może jednocześnie przebywać maksymalnie 50 dzieci.
 19. Apteczka znajduje się w recepcji.
 20. Zabrania się wjeżdżania wózkami poza obszar szatni.
 21. Wszelkie znalezione na terenie Sali Zabaw przedmioty należy przekazać pracownikom sali, a oni będą nimi dysponować zgodnie z przepisami prawa.
 22. Z urządzeń w Sali Zabaw można korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Właściciel Sali Zabaw nie odpowiada za wystąpienie urazów lub szkód spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z urządzeń w Sali Zabaw.
 23. Przed skorzystaniem z urządzeń zabawowych w Sali Maskotkolandia rodzic/opiekun zobowiązany jest przedstawić dziecku zasady bezpieczeństwa:

Zabrania się w szczególności:

– popychania, bicia i stosowania innych form przemocy w stosunku do innych uczestników zabawy,

– wspinania się po zewnętrznych ścianach (siatkach) konstrukcji zabawowej,

– wspinania się po wewnętrznych ścianach konstrukcji,

– skakania ze zjeżdżalni,

– nieprawidłowego zjeżdżania, tj. w pozycji innej niż siedząca z nogami skierowanymi w dół

– wchodzenia na zjeżdżalnię „pod prąd”,

– wchodzenia na obszary, które są wyłączone z zabawy,

– niszczenia i brudzenia konstrukcji, zabawek, ścian i elementów wystroju.

 1. Ubiór dziecka powinien być odpowiedni i umożliwiać swobodną zabawę.
 2. Ze względów epidemiologicznych zabrania się przebywania w Sali Zabaw dzieci lub dorosłych będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych. Prowadzący Salę Zabaw zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu Dzieciom z widocznymi oznakami choroby.
 3. Obowiązkiem opiekunów jest poinformowanie personelu o schorzeniach i dysfunkcjach dziecka takich jak astma, epilepsja, zaburzeniach słuchu itp.
 4. Nie ponosimy odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Sali Zabaw wynikające z działania siły wyższej, jak np. brak dostawy energii elektrycznej itp.
 5. Wszystkie zachowania agresywne i zagrażające bezpieczeństwu innych, spowodują wezwanie Ochrony lub Policji.
 6. Jeśli zdarzą się urazy fizyczne odniesione przez osoby przebywające na terenie sali zabaw należy ten fakt natychmiast zgłosić do pracownika.
 7. Opiekunowie dziecka zobowiązani są o dopilnowania swojego dziecka tak, aby z jego winy nie powstały szkody lub sytuacje zagrażające bezpieczeństwu innych uczestników zabawy.
 8. Przebywające w Sali Zabaw dzieci oraz osoby dorosłe zobowiązane są bezwzględnie stosować się do poleceń personelu.
 9. Personel Sali Zabaw może odmówić przyjęcia dziecka lub skrócić jego pobyt, jeśli swoim zachowaniem bądź ubraniem zagraża ono innym uczestnikom zabawy.
 10. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków w Sali Zabaw, w których zostanie pokrzywdzone dziecko bądź opiekun, należy bezzwłocznie złożyć pisemne oświadczenie, oraz opinię lekarską, które należy wręczyć personelowi za potwierdzeniem odbioru. Wszelkie zdarzenie nie zgłoszone w sposób określony powyżej, uznane zostaną za nie powstałe w Sali Zabaw.
 11. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających Regulaminu.
 12. Właściciel zastrzega sobie prawo do monitorowania obiektu.
 13. Sala Zabaw zastrzega sobie możliwość umieszczania zdjęć dzieci na swojej stronie internetowej i FB.
 14. Karta stałego klienta jest ważna rok od daty wydania, za każde wejście (bilet) jest przybijana jedna pieczątka bez względu na czas trwania. Ostatnie darmowe wejście jest bez ograniczenia czasowego.
 15. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

SZANOWNY RODZICU/OPIEKUNIE PRZED WEJŚCIEM NA SALĘ ZABAW MASKOTKOLANDIA I ROZPOCZĘCIEM URODZIN PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASADAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W NASZEJ PLACÓWCE

REGULAMIN URODZIN NA SALI ZABAW MASKOTKOLANDIA, Chrzanów ul. Kroczymiech 40.

 1. Klient rezerwujący termin urodzin dla dziecka jest zobowiązany jednocześnie wpłacić zadatek w wysokości 100 zł oraz zapoznać się z regulaminem ogólnym Sali Zabaw
 2. Zadatek nie zostanie zwrócony, jeżeli klient z jakiś względów nie będzie mógł wykorzystać rezerwacji. Jednocześnie klient ma obowiązek poinformować pracowników Sali Zabaw o rezygnacji z danego terminu urodzin z wyprzedzeniem.
 3. W wyjątkowych sytuacji jak np. choroba można przenieść urodziny na kolejny wolny termin, jednak trzeba dokonać tego przynajmniej dwa dni wcześniej. Odwołania urodzin klient może dokonać osobiście lub telefonicznie.
 4. Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania o ostatecznej ilości zaproszonych dzieci, najpóźniej dzień przed terminem urodzin. W przypadku braku takiej informacji klient płaci za liczbę dzieci zgłoszoną podczas ustalania szczegółów.
 5. Klient zobowiązany jest do punktualnego przybycia na urodziny.  Czas urodzin nie będzie przedłużony o czas spóźnienia.
 6. Klient i goście zobowiązuje się punktualnie opuścić salkę urodzinową. Jeśli goście urodzinowi zdecydują się na korzystanie z sali zabaw po zakończeniu urodzin, są zobowiązani do wykupienia biletów wstępu wg. obowiązującego cennika. Po przekroczeniu 15 min od zakończenia urodzin automatycznie zostaje naliczony bilet wg cennika sali zabaw.
 7. Klient zamawiający urodziny, zobowiązuje się do pozostania na urodzinach dziecka i uczestniczy w ich przygotowaniu oraz aktywnie współpracując z Panią Animatorką. Odpowiedzialny jest również za pomoc w dopilnowaniu, aby zaproszone dzieci nie wynosiły jedzenia i picia z salki urodzinowej, jak również zachowywały się w sposób nie zagrażający sobie i innym uczestnikom zabawy.
 8. Klient może zorganizować poczęstunek dla rodziców dzieci zaproszonych na urodziny w strefie kawiarnianej lub w sali urodzinowej, tylko rzeczami zakupionymi w kawiarence Sali Zabaw. Klient nie może przynieść własnej herbaty, kawy czy napojów alkoholowych.
 9. Klient może wnieść własny tort.
 10. Klient nie może wprowadzić własnego animatora na urodziny organizowane w Sali Zabaw.
 11. Zaproszeni goście zgodnie z regulaminem ogólnym nie mogą przemieszczać z napojami i jedzeniem po Sali Zabaw.
 12. Liczba dorosłych na urodzinach nie może przekraczać liczby dzieci. W przypadku większej liczby dorosłych obowiązuje opłata 25 zł za każdą osobę ponad stan.
 13. Po zakończonych urodzinach Opiekunowie Jubilata są odpowiedzialni za wyniesienie z salki pozostałego jedzenia oraz rzeczy osobistych np. prezentów, aby personel mógł przygotować salkę na kolejne urodziny.
 14. Maskotkolandia zastrzega sobie prawo do zamieszczania wybranych zdjęć z Przyjęcia Urodzinowego na swojej stronie internetowej oraz w swoich materiałach reklamowych. W przypadku, gdy rodzice Jubilata lub Gości nie wyrażają zgody na wykorzystanie zdjęć z udziałem ich dziecka oraz gości, należy powiadomić o tym pracownika recepcji przynajmniej jeden dzień przed urodzinami drogą mailową: biuro@maskotkolandia.pl
 15. Rozliczenie przyjęcia urodzinowego zostanie dokonane pod koniec urodzin po zamknięciu sesji urodzinowej i podliczeniu wszystkich usług i towarów wykorzystanych podczas urodzin.

Nasz adres

Chrzanów, ul. Kroczymiech 40  (budynek Elektronu)
Małopolskie, Polska

Śledź nas

Skontaktuj się z nami